BlackBerry Torch 9810 - Thêm hoặc thay đổi chữ ký email của bạn

background image

Thêm hoặc thay đổi chữ ký email của bạn

Trước khi bn bt đu: Tùy vào gói dịch vụ không dây của bạn, tính năng này có thể không được hỗ trợ.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Thư tín.

2.

Bấm phím

> Tùy chn.

• Đối với tài khoản email công việc, hãy nhấp Sthích email. Nếu trường Dch vtin nhn xuất hiện, hãy đổi trường

này về tài khoản email thích hợp. Nếu hộp chọn Sdng chký tđng chưa được chọn, hãy chọn nó. Trong

trường xuất hiện, đặt con trỏ của bạn.

• Đối với tài khoản email cá nhân, hãy nhấp Qun lý tài khon email. Nhấp một tài khoản email. Nhấp Chnh Sa.

3.

Nhập chữ ký.

4.

Bấm phím

> Lưu.

Chữ ký của bạn sẽ được thêm vào email sau khi bạn gửi chúng.